Numrat kompleks

Sponsored High Speed Downloads
Numrat kompleks [Full Version]
3364 dl's @ 3578 KB/s
Numrat kompleks - Fast Download
2857 dl's @ 3542 KB/s
Numrat kompleks - Direct Download
2890 dl's @ 3393 KB/s
Related books
Sort by: Date Size Pages Reset
0.FLETET E PARA - Armend Shabani - Armend Sh. Shabani Numrat realë ... Numrat kompleks ...
http://armendshabani.dmon.com/matura/permbajtja.pdf
April 15, 2009 3 pages 120.41 kB 0     0 0
MATEMATIKË Numrat kompleks: përkufizimi i numrit kompleks në formë algjebrike; interpretimi gjeometrik i numrave kompleksë; veprimet me numra kompleksë(mbledhja,
http://masht-gov.net/advcms/documents/klasa_10_matematika.pdf
June 12, 2013 40 pages 134.72 kB 0     0 0
MATEMATIKË MATURA SHTETËRORE NUMRAT KOMPLEKS - Numri kompleks - Numri kompleks i konjuguar - Barabarshmëria e numrave kompleks - Operacionet me numrat kompleks - Të caktojë pjesën reale, ...
http://www.matura.gov.mk/data_files/state_graduate/mk/matematika-napredno-albanski-2007.pdf
March 28, 2011 18 pages 99.79 kB 0     0 0
Matematika - VI oddelenie - LËNDA E INFORMATIKËS - Home Ti kupton numrat e thjeshtë dhe ... edhe si pikënisje për planet e mëpastajme për realizimin e Programit mësimor dhe përparimin e procesit kompleks të ...
http://informatike.weebly.com/uploads/8/8/6/5/8865488/plani_global_dhe_tematik_nga_lenda_e_matematikes_klas_6.doc
August 23, 2013 387.07 kB 0     0 0
PROGRAM STUDIMI për DIPLOMË TË NIVELIT TË PARE INXHINIERI ... Numrat kompleks. Seritë numerike dhe seritë e funksioneve, seritë e fuqisë, seritë e Taylor. Funksionet me shume variabla (vazhdueshmëria, derivueshmeria, ...
http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/programi_mesimor.pdf
May 1, 2014 23 pages 536.82 kB 0     0 0
Teoria e funksioneve te variablit kompleks Kuptimi i numrit kompleks. Veprimet me numrat komplekseë. Trajta ... Funksioni kompleks i ndryshores reale. Funksioni kompleks i ndryshores komplekse.
http://www.fie-dsef.net/lendetbachelorenergjitik/analizamatematikeiii.pdf
May 20, 2012 2 pages 32.13 kB 0     0 0
KONTRATË REGJISTRIMI Numrat kompleks. Formula e Muavrit. Nxjerrja rrënjës katrore. 2. Ekuacionet e fuqisë së parë me një ndryshore. Diskutimi i zgjidhjeve ...
http://data.planetar.edu.al/files/2013- 2014 blloku i plotesuar pyetjeve p�r provimin e diplom�s (1)585.docx
January 27, 2014 382.44 kB 0     0 0
INSTITUTI I KURRIKULËS DHE TRAJNIMIT Titulli: Njohuri për Numrat dhe Veprimet me to. 10.1 Përshkrimi i standardit. ... realë dhe numrat kompleks. 10.3.2 Përdor veti të veprimeve me numrat, ...
http://izha.edu.al/files/standartet/standardet - matematike -.doc
December 1, 2010 94.21 kB 0     0 0
PLANPROGRAMI M¸SIMOR SYLLABUS - Kolegji Evropian Dukagjini Tema: Numrat kompleks (vazhdim) Tema: Numrat kompleks (vazhdim) Literatura: ð•Z. Ramadan: Kurs i matematikºs sº lartº, UP-Prishtinº 1995
http://www.dukagjinicollege.eu/syllabusat_e_menaxhment_dhe_informatik/ramadan_zejnullahu_syllabus.pdf.pdf
October 7, 2011 220.39 kB 0     0 0
INXHINIERI TEKSTILE DHE MODE - fim.edu.al Numrat kompleks. Serite numerike dhe serite e funksioneve, serite e fuqise, serite e Taylor. Funksionet me shume variabla (vazhdueshmeria,
http://www.fim.edu.al/programet/bachelor/dnp_tekstil_dhe_mode.pdf
May 1, 2014 20 pages 202.49 kB 0     0 0
INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT PROGRAM ORIENTUES (P rovim ... - Numrat kompleks ë - Matricat dhe ... ndryshore; kuptimi për numrin kompleks, trajta algjebrike; veprime me numra kompleksë, veti të veprimeve; ...
http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/msh/2014/po/provzgj/matematike_e_thelluar.pdf
February 11, 2014 70.24 kB 0     0 0
data.planetar.edu.al Numrat kompleks. Formula e Muavrit. Nxjerrja rrënjës katrore. 2. Ekuacionet e fuqisë së parë me një ndryshor. Diskutimi i zgjidhjeve ...
http://data.planetar.edu.al/files/blloku i pyetjeve p�r provimin e diplom�s -arsimi fillor (1)473.docx
May 10, 2012 387.61 kB 0     0 0
KATALOGU I PROVIMIT Nocioni i numrit kompleks. Njëshi imagjinar. Fuqia e njëshit imagjinar. ... të shndërrojë thyesat në numra dhjetorë dhe të shndërrojë numrat dhjetorë në
http://www.iccg.co.me/1/images/dok/zavrsni/strucni/akt/katalozi_2011/matematika str 2011 alb.pdf
November 19, 2013 26 pages 850.14 kB 0     0 0
Download File Numrat komplekës 4. Vektorët dhe Matricat 5. ... %ekuacioni duke përdor numrat kompleks shprehja a. >> c1= 3*( 2-sqrt ( -1 ) *3 ) c1= 6.0000 - 9.0000i
http://ceit-kosova.weebly.com/uploads/1/8/8/4/18846178/matlab.pdf
April 11, 2013 224 pages 4.66 MB 0     0 0
Modeli i Planit mësimor të lëndës - LIS Numrat realë dhe vetit e tyre. Intervalet numerike. Induksioni matematik. Formula binomiale. Java e dytë: NUMRAT KOMPLEKSË. Përkufizimi i numrave kompleks.
http://lis-art.yolasite.com/resources/sylabusi ark.matematike.doc
March 22, 2011 50.18 kB 0     0 0
REPUBLIKA E SHQIPËRISË MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS ... - Numrat kompleksë - Matricat dhe përcaktorët ... kompleks, trajta algjebrike; veprime me numra kompleksë, veti të veprimeve; paraqitja ...
http://www.maturashteterore.com/wp-content/uploads/2013/03/matematikë-e-thelluar.pdf
March 4, 2013 7 pages 209.62 kB 0     0 0
satkimath.weebly.com Numrat natyror ë. 25. 15. 2. 42. Figurat ... edhe si pikënisje për planet e mëpastajme për realizimin e Programit mësimor dhe përparimin e procesit kompleks ...
http://satkimath.weebly.com/uploads/1/3/2/9/13298521/plani_tematik-kl.6_9_vj..doc
August 16, 2012 2.63 MB 0     0 0
SYLLABUSI përgjithshme matematikore, funksionet trigonometrike, logaritmet, numrat kompleks dhe veprimet me njësi. Literatura: A. Shala; Software-t Aplikative. fq. 4.
http://fim.uni-pr.edu/getattachment/d9df6e39-37ee-476e-bde8-4016b40baeb2/syllabusi-nga-softveret-aplikative.aspx
November 15, 2013 3 pages 25.81 kB 0     0 0
PROGRAME TË ARSIMIT PARASHKOLLOR - Instituti i Zhvillimit te ... këto të dyja nga komunikimi. Formimi gjuhësor është një proces kompleks q ë kërkon ... 39 Tabelë manjetike me numrat 1­10 4 komplete ...
http://www.izha.edu.al/programet/programe parashkollore/203_programe_per_parashkollori.pdf
November 29, 2010 461.06 kB 0     0 0
Algoritmet dhe llogaritja e numrave kompleksë Zbritja kryhet duke zbritur veçmas numrat në pjesën reale, dhe veçmas ata në pjesën ... • Shumëzimi i numrave kompleks bëhet në këtë mënyrë:
http://www.mileniumi3.net/doc's/nxenesit_punime_doc/algoritmet dhe llogaritja e numrave komplekse.pdf
March 23, 2013 11 pages 451.82 kB 0     0 0