Punim seminarik te drejtat e femijeve

Related books
Sort by: Date Size Pages Reset
Young Leaders School 1 ... të drejtat e prindërve të fëmijëve të . Sistemi Evropian (Konventa Evropiane dhe Gjykata e Strasburgut) dhe rëndësia e kësaj gjykate për ...
http://ks.yihr.org/public/fck_files/ksfile/yls 1 - përmbledhje e punimeve seminarike.pdf
February 14, 2012 200 pages 6.72 MB 0     0 0
POLITIKAT E PËRFSHIRJES - UNICEFdrejtat e fëmijëve në Shqipëri, pas ratifikimit të Konventës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, po bëhen gjithnjë e më shumë ...
http://www.unicef.org/albania/social-inclusion2011-alb.pdf
November 6, 2012 60 pages 935.64 kB 0     0 0
Dhuna në Familje: Paraqitje e Situatës Aktuale shërbimeve sociale nuk janë të detyruara me ligj të grumbullojnë dhe prezantojnë të 1 Haxhiymeri, E., Punim ... për të Drejtat e Fëmijëve në ...
http://www.mpcs.gov.al/dpshb/images/stories/files/studime-publikime-libra/6.1.5.permbajtja-dhuna-ne-familje-2006-azhornuar.pdf
November 1, 2009 282.29 kB 0     0 0
data.planetar.edu.al ... raporte studimore, ose ndonjë punim seminarik të ... edhe me ligjin mbi të drejtat e ... të veçanta të fëmijëve për t'i çuar nga e ...
http://data.planetar.edu.al/files/shkrimi akademik -leksione-mgjokutaj577.doc
December 22, 2012 400.90 kB 0     0 0
STRATEGJIA KOMBËTARE PËR BARAZINË GJINORE DHE DHUNËN NË ... lidhur me të drejtat e grave/ vajzave dhe fëmijëve, përkujdesjen sociale e shëndetësore, zhvillimin ekonomik (kryesisht të biznesit të vogël), luftën kundër
http://www.mpcs.gov.al/dpshb/images/stories/files/2.1._strategjia_kombtare_pr_barazi_gjinore_dhe_dhunn_n_familje.pdf
June 29, 2009 130 pages 779.76 kB 0     0 0
FAMILJA SHQIPTARE DIKUR DHE SOT - Famullia e Binçës ... mori njerëzish duke ia mohuar të drejtat themelore të të menduarit dhe të ... edukimi i fëmijëve… Zhvillimin e personit në martesë do ta veshtrojmë ...
http://www.famulliabinqes.com/diaspora/shkrimet aktuale/familja shqiptare dikur dhe sot.pdf
May 8, 2010 8 pages 200.51 kB 0     0 0